Изпълнени проекти | ОТЧЕТ НА КМЕТА НА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 2007 - 2011Г.Социална политика на Община Несебър

Във връзка с разширението на дейността Домашен социален патронаж в началото на 2009г. освен гр. Несебър и с. Равда, които се обслужваха до момента - се обхванаха и останалите населени места в общината, разположени в близост до гр. Несебър. Извършва се разнос на топла и питателна храна на възрастни хора до  гр. Св. Влас, КК Сл. Бряг, с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково, с. Гюльовца. Храната се приготвя в нова материална база/кухня-майка/, оборудвана с нови и отговарящи на нормативните изисквания съоръжения и кътове за работа.
Паралелно поради териториалната си отдалеченост в гр. Обзор също се довърши и пусна в експлоатация хранителен блок, в който се приготвя храна за ползвателите на услугата Домашен социален патронаж.   Предстои разширяване на дейността, с цел да се обхванат и близките 4 села-с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково и с. Паницово, като се осъществява разнос на храната, приготвена в кухнята-майка в гр. Обзор.

Лицата, ползващи Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 40 % от личния доход на лицето, но не повече от реалната издръжка на едно лице.

Реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

От 15.12.2009г. стартира и една нова дейност за Община Несебър - „Обществена трапезария”. Дейността е част от проект, към Министерството на труда и социалната политика, където Общината кандидатства и спечели този проект. Към момента Община Несебър доставя прясна и топла храна на 45 човека в неравностойно положение и с ниски доходи, живеещи на територията на цялата община.


През 2009г. се разкри и диетичен стол за хора с хронични заболявания на територията на СОУ”Л. Каравелов” в гр. Несебър. Там се приготвя екологично чиста биохрана по методи на здравословното хранене. Столът е отворен както за ученици и учители, така и за граждани. Целта е превенцията на затлъстяването в детска възраст и популяризирането на здравословното хранене с биологично чиста храна, приготвена на пара и бедна на мазнини.

През 2009г. на 383  лица са отпуснати еднократни финансови помощи, а за 2010г. на 577 души са отпуснати същите в размер на 318 800 лв.. от бюджета на Община Несебър. Като в това число са лица с влошено здравословно състояние, лица с трайни увреждания и доказана степен на инвалидност, деца и младежи в неравностойно положение, лица и семейства – пострадали от бедствия, аварии и др.

С цел стимулиране на раждаемостта с гласуването на бюджет 2010г. се въведе и още една новост в еднократните помощи - по инициатива на Кмета на Общината се отпускат до 2000 лв. за подпомагане извършването на процедура ин-витро за двойки с репродуктивни проблеми.  През 2010г. са отпуснати за тази цел на 7 двойки общо средства в размер на 14 000 лв. В тази връзка Община Несебър подпомага и всяка двойка, която има новородено дете като изплаща еднократна  финансова помощ  в размер на 2000 лв . За 2009г. имаме 294 новородени деца на територията на Община Несебър, а през 2010г. - 283 деца. Средствата, които са отпуснати са в размер на 566 000 лв.

По случай 03.12. - Международния ден на хората с увреждания, Община Несебър оказа съдействие за предоставяне на помещение за нуждите на Дружеството на инвалидите в гр. Обзор. По своята същност и предмет на дейност, това е единственото дружество регистрирано на територията на несебърска община. Същото помещение беше оборудвано с климатик и необходимите мебели, за да могат членовете на дружеството да провеждат там своите беседи. Като подарък също получиха и музикална уредба и телевизор. Освен материалната база, ежегодно дружеството е подпомагано със средства от бюджета на общината в размер на 4000 лв., за покриване на текущите разходи.

В тази връзка Община Несебър провежда и политика на подпомагане на социално слаби граждани, като ежегодно осигурява безплатни дърва за огрев, съгласно гласуваните количества от Общински съвет-Несебър.

На същия принцип  Община Несебър подпомага и дружество „Съюз на слепите”-Несебър със средства в размер на 6000 лв., с които членовете на дружеството да покриват текущите нужди и разходи, възникнали в хода на дейността на дружеството. Като освен материалната подкрепа на тези дружества, Общината оказва съдействие и помощ при кандидатстване по различни проекти и програми, както и при нужда от транпорт и др., възникнали в съвместната ни работа с дружествата на хората в неравностойно положение.

От 2008г. в общината стартира и още една социална услуга - Центърът за социална интеграция и рехабилитация, в който специалисти работят с деца от 3 до 18 г. с различни заболявания. Лицата, ползващи социалните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция не заплащат такси.  Услугата е напълно безплатна, а материалната база е снабдена с модерно оборудване, с цел лесната работа и бързият ефект, който се получава при работа с децата.  През 2011г. година центърът се премести в нова, по-голяма база, с цел предоствяне на допълнителни услуги за децата, както и обхват на повече деца.

На територията на Общината съществува и Дом за деца с умствена изостаналост, намиращ се в с. Кошарица. През 2008г. там се изгради голяма и модерна спортна площадка, за да могат малчуганите да играят на воля. Предстои реформиране на институцията, с цел изграждане на центрове от семеен тип и преходно жилище, за да се подобрят условията на живот на тези деца. В дома към момента живеят 40 деца, в отлични условия, където под надзора на специалисти те се учат как да се грижат за себе си, да приготвят храна и да бъдат самостоятелни. Всички 40 деца настанени в дома са от различни населени места, като повечето от тях са лишени от родителска грижа. Община Несебър в лицето на Директора на дома се грижи за тези деца като за собствени, като отпуска ежегодно средства за текущи ремонти, за ново оборудване и предоставяне условия на живот, близки до семейния.

Превенцията на асоциалните прояви на малолетни и непълнолетни в Община Несебър  

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ежегодно разпространява сред родителите наръчници за превенция на наркоманиите, хив/спин. Раздават се тестове за анонимно и доброволно изследване за различни видове наркотици с превантивна цел.

През 2009г. отвори врати и Консултативен кабинет към тази комисия, в който специалист провежда срещи с деца и родители по конкретни проблеми. Консултират се родителите за справяне с проблеми, свързани със зависимости, превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Членовете на МКБППМН участват в родителски срещи с цел информиране за превантивната дейност на комисията, осъществява се взаимодействие с училищното ръководство, класните ръководители, обществените възпитатели по отношение обхващане на децата в училище и ограничаването отпадането им от училище.


Ежегодно се провеждат срещи-дискусии на тема „Опасностите, които крие интернет мрежата”, осъществява се диалог между родители, деца и учители за разумно използване на интеренет пространството. Провеждат се дискусии с психолог за компютърните зависимости. Чества се световният ден за безопасен Интернет. Раздават се информационни материали, разиграват се викторини, правят се презентации на тази тема, изготвени от ученици.

Ежегодно се обелязва Световния ден за борба с дрогата, съвместно с представители на  Полицията и различни специалисти,гост-лектори поканени по темата.

Ежегодно на 20.11 – Международния ден без тютюнопушене се провежда конкурс сред учениците за най-добро лого „Младите хора свободни от тютюнев дим”, като след това се разпространяват информационни материали по темата . Организира се спортен турнир-„Спорт без тютюнев дим”.

Отбелязването на 01.12 - Световният ден за борба против ХИВ/СПИН  се отбелязва ежегодно с концерт във връзка с превенцията и разпространението на ХИВ/СПИН, дискусия с учениците и разпространение на презервативи и информационни материали.

МКБППМН ежегодно провежда периодичен контрол на увеселителните заведения, съвместно с представители на МВР за спазване Наредба №1 и Наредба №2 на Общински съвет-Несебър. Като тези проверки най-засилено се провеждат през пролетната и лятна ваканция.

Всяка година се провеждат срещи с ученици по темата „Трафик на хора” и се разискват опаснотите, които крият запознанствата ни с непознати хора в интернет и доверите което гласуваме на непознати. Разиграват се различни казуси от ученици и се провеждат дискусии.

Общинско здравеопазване


На 11.12.2008г. се откри и Детска млечна кухня в гр. Несебър, като в средата на 2009г. заработи и филиал на тази млечна кухня в гр. Св. Влас. Към този момент в млечна кухня обслужва 160 деца. В началото на летния сезон на 2010г. отвори врати и Детска млечна кухня в гр. Обзор с капацитет 80 деца. Разкриха се филиали в с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре. Предстои да се разкрият филиали и в с. Тънково и с. Кошарица.

За ползване услугите на Детска млечна кухня (за деца от 6 месеца  до 3-годишна възраст)  родителите или настойниците заплащат стойността на 1 купон за храноден на едно дете в размер на 1,00лв.

 Таксата се заплаща с 50% намаление за:
1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
2. деца с един родител;
3. трето и следващи деца на многодетни родители;
4. деца, пълни сираци;
5. деца, чиито родители са I или II група инвалиди;
6. децата на неизвестни родители;
7. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг.

През месец ноември 2009г. беше организирана кампания за провеждане на безплатни гинекологични прегледи за жителките на Община Несебър. Акцията се състоя в 2 населени места- с. Равда и гр. Несебър – стара част. Бяха прегледани общо 3000 жени от общината, като на всяка дама беше проведен профилактичен преглед, включващ цитонамазка и ехография.

Община Несебър винаги оказва съдействие и участие при организиране на подобни акции за профилактика на различни социално значими заболявания-подобни акции се организираха и за борба и профилактика развитието на остеопороза у жените над 50 год. възраст, организирана съвместно с РИОКОЗ. Съвместно с РИОКОЗ и Медицинския център за човешка репродукция ежегодно се провеждат профилактични прегледи за рак на гърдата и остеопороза у жените. Периодично през тези прегледи минават приблизително около 200 жени годишно.

Всяка година със съдействието на Община Несебър се осъщесвяват успешни акции по кръводаряване, организирани съвместно с Центъра по трансфузионна хематология при МБАЛ-Бургас. Акцията се извършва в Здравна къща-Несебър.

От Министерство на здравеопазването изразиха своята благодарност към служителите на отдел „Здравеопазване и  социални дейности” и лично към кмета на Община Несебър за оказаното съдействие при провеждането на Национална лятна АНТИСПИН кампания по българското Черноморие. Високо  се оцени професионално предоставената подкрепа за популяризирането на инициативата сред жителите и гостите на Несебър чрез използването на мобилен кабинет са експресна диагностика на заболяването.

В Общинска здравна къща-Несебър през 2009г. беше закупен и монтиран агрегат за нуждите на заведението в размер на 50 000 лв.
В същия период беше направено асфалтиране на площадката в задния двор на Здравната къща за паркиране на линейки, неразделна част от филиалът на Спешна медицинска помощ. Паралелно с това се монтира и бариера, с цел контрол на пропускателния режим в Здравната къща и осигуряване на бърз и лесен достъп на линейките при възникнали спешни случаи на адрес.

Извърши се и цялостен ремонт на асансьорите и пускането им в ескплоатация за нуждите на пациентите посещаващи Здравната къща.
Предстоят да се пуснат в експлоатация гинекологично отделение с операционен сектор и родилно отделение с до 10 легла в Здравната къща.

В общинската здравна къща функционира и Център по хемодиализа, който със съдействието на Община Несебър, разшири своята дейност. До месец март 2010 г. диализата разполагаше с 5 диализни поста, Община Несебър предостави още две помещения за раширението на центъра. Понастоящем центъра има 12 диализни поста, което осигурява диализирането на 24 пациента при двусменен режим на работа.

Финансово се подпомагат хронично болните жители на Община Несебър, посещаващи Центърът за хемодиализни процедури - 45 000 лв. Финансово подпомагане на хронично болни, извън дотираните от републиканския бюджет, срещу документ за извършен преглед и документ за ползван превоз за отиване и връщане до 5000 лв. /хемодиализа контролни прегледи в гр. Бургас/.

През 2008 г. беше закупена и дарена за нуждите на филиал ЦСМП - Несебър нова оборудвана линейка  за бързото и навремненно обслужване на лицата, нуждаещи се от неотложна медицинска помощ,  с която  се улесни дейността на филиала. Община Несебър поема част от разходите на пътуващия персонал - звено „Спешна медицинска помощ”, гр. Несебър - 80% от транспортните разходи срещу разходооправдателен документ. За нуждите на филиалът на ЦСМП-Несебър през 2010 г. беше закупена пералня.

В тази връзка ежегодно със  закупуване на лекарствени средства и консумативи  в размер на 5 000 лв. се подпомага и филиалът на ЦСМП-гр. Бяла , който обслужва гр. Обзор и близките малки населени места. Община Несебър финансово подпомага  ОЛКК при МБАЛ „Поморие”ЕООД в размер на 7000 лв., тъй като много жители на общината поради териториалната близост посещават това лечебно заведение.
Ежегодно община Несебър утвърждава лимит на разходите за гориво до 400 лв. месечно на Г. Базотев за обслужване на аптека в с. Гюльовца.

Съвместно с БЧК  община Несебър работи в синхрон за подпомагане на хората в неравностойно положение с пакети храна, дрехи и др.Ежегодно се оказва съдействие на БЧК при транспортирането и разноса на пакетите с безплатна храна за социално слаби. Успешно двете организации си партнират  при акции за раздаване на дрехи за социално слаби граждани, както и при оказване на бърза и спешна помощ на семейства пострадали от природни бедствия, пожари и др.
БЧК неотлъчно съдейства на община Несебър при организиране на акциите за превенция на наркоманиите, разпространението на ХИВ/СПИН и тютюнопушене.

Ежегодно за нуждите на БЧК от общинския бюдждет се отпускат средства в размер на 2500 лв.
На територията на КК Слънчев бряг функционира и МЦ „Д-р Димитър Пеев”. През 2010г. за нуждите на центъра се закупи нов ехографски апарат и в продължение на 1 месец се организираха безплатни ехографски прегледи за всички жители на община Несебър. Извършха се ремонтни дейности-смяна на дограма и ремонт на покривната конструкция на центъра. Предстои закупуване и пускане в експлоатация на нов рентгенографски апарат, както и сключване на договор с РЗОК.

По случай отбелязването на Световния ден за борба със затлъстяването се състояха-дискусии, срещи със специалисти по хранене, изготвяне на примерно меню за хранене в училищна възраст и приготвяне на храна по природосъобразен начин. Организира се конкурс с много награди измежду всички класове от училищата в община Несебър за най-оригинален диетичен сандвич.

При необходимост отдел „Здравеопазване и соц. дейности” при Община Несебър издава и разпространява информационни материали по спешни и неотложни теми,  свързани със Свинският грип, Правата и задълженията на здравноосигурените граждани и др.

Изключително съм горд че получих националния приз „Мени-джър социални услуги за 2009“, връчван от националното сдружение на организациите за социални услуги и фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията“ и списание „Човешки ресурси“