ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2011Г.Във връзка с работата ни по управление и разпореждане с общинската собственост мога отговорно да заявя, че през целият отчетен период се извършиха редица дейности с цел защита интересите на общината в областта на собствеността.


Изготви се стратегия за управление и разпореждане на общинската собственост с цел създаване условия за ефективно, модерно и гъвкаво управление на имотите общинската собственост, както и за подобряване на социалната, техническата и екологичната инфраструктура, за постигане на устойчив социално – икономически растеж на Община Несебър.


Всички действия бяха насочени към оптимално използване на наличните ресурси - недвижими имоти, горски фонд, общински поземлен фонд.


Извърши се пълна ревизия на имотите общинска собственост в урбанизираната територия,земеделските земи и общинските гори във всички населени места на общината .


Установиха се имотите, които не бяха актувани за общински. В резултат на това са съставени 2144 акта за имоти общинска собственост – 1006 за публична и 1138 за частна общинска собственост. От тях 1633 са за земеделски имоти, 469 имота са в урбанизирани територии и 42 броя актове за общински гори. В движение са още 144 преписки,които ще бъдат приключени до края на 2011 година. Работата по актуване на имотите в урбанизираната територия по населени места продължава. Уточняването на собствеността, максималното обслужване на гражданите – качествено и в срок се реализира и чрез въвеждане на софтуерен продукт „Архимед” модули: „Актуване”,”Наеми”, „ Информационно и административно обслужване на граждани”. Електроната обработка на данните ни даде възможност както за по – ефективна работа при актуване на имотите, повишаване на ефективността при управлението и разпореждането с имотите, така и за бързо и качествено обработване на заявления на граждани и фирми. Мога с удовлетворение да заявя, че постигнахме максимална удовлетвореност на исканията им, както и стимулиране на частната инициатива и реализацията на инвистиционните им намерения на територията на община Несебър.


С цел подпомагане на земеделските производители Общината предостави за ползване, под наем и аренда, земеделски земи-частна общинска собственост, общински пасища и мери на всички желаещи - животновъди и земеделски производители .


За доброто управление на общинската собственост говори и факта, че се извърши пълна паспортизация на имотите общинска собственост, които се отдават под наем. При ревизията на тези имоти се установи, че има много имоти, които се ползват от наематели с изтекли , а дори и с липстващи договори, голям брой наематели с неиздължени суми. При проверките се установи, че има имоти които са дадени за офиси на политически партии, но същите се преотдадени на трети лица и в тях се извършва търговска дейност. Дейността ни в тази посока беше да се издирят наемателите, да се съберат старите задължения, а за тези които не се издължиха се заведаха съдебни искове .


За качествено, коректно и точно водене на досиетата на обектите давани под наем въведахме база данни в софтуерен продукт „Архимед”, модули „Наеми” и „Каса”, с което реализирахме както електронен регистър на имотите, които се отдават под наем, така и своевременно отчитане приходите от наеми на същите. Това от своя страна ни даде възможност да провеждаме действия по своевременно събиране на закъснели плащания, завеждане на съдебни искове към длъжниците, така и своевременно провеждане на конкурси за отдаване под наем съгласно изискванията на Закона за общинска собственост. В резултат на цялостната дейност по управление на имотите, които се отдават под наем повишихме над два пъти събираемостта на дължимите суми. На територията на община Несебър няма политичиска партия, която да отдава под наем на трети лица своите помещения. Несъбраните задължения са сведени до минимум.Всички наематели са с действащи договори, които към момента са 151 на брой.


Във връзка с разпорежданията с имоти общинска собственост мога да кажа, че всички разпореждания са извършвани съгласно изискванията на действащото законодателство, след влезли в сила решения на Общински съвет Несебър.


През мандата 2007 – 2011 год за разпореждане и управление с общинско имущество са изготвени и внесени в общински съвет над 310 докладни записки.

За гражданите с установени жилищни нужди е създадена и се потдържа картотека в община Несебър. При ревизията на имотите се установи, че община Несебър не разполага с жилища, в които може да се настаняват социално слаби граждани както и резервни жилища, които да се ползват от граждани при необходимост. Към момента за тази цел се ползват два етажа от бившо общежитие на у-ще „Л.Каравелов” гр.Несебър и блок на специалиста с 9 апартамента в гр.Обзор


Ето защо беше възложено и се определиха имоти, в които да бъдат учредени права на строеж за социални жилища на територията на населените места в община Несебър, чийто учредяване се забави поради съдебни процедури по взетото от Общински съвет решение. Делата приключиха в полза на Община Несебър и през следващата година има готовност за учредяване права на строеж за социлни жилища както в гр.Несебър, гр.Обзор, гр.Св.Влас така и в селата Тънково, Оризаре, Гильовца и Кошарица. С цел създаване на собствени жилища на Община Несебър за настаняване на социално слаби граждани и семейства и създаване на резервни жилища проектирахме жилищен блок в ж.к.”Черно море”, който предстои да се реализира по пътя на публично - частните партньорства .

Аз и екипът ми работим за ефективно и прозрачно управление и разпореждане на общинските имоти с грижата на добър стопанин. Ние сме една от малкото общини които създадахме публичен- електронен регистър на имотите общинска собственостр, както и електронен публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост. И двата регистъра са достъпни през сайта на община Несебър.