Проекти на община Несебър
по оперативни програми
и друго външно финансиране


През настоящия програмен период Община Несебър е участвала активно в усвояването на средства по оперативните програми на ЕС. Подадени са проектни предложения по всички мерки, за които общината е била допустим кандидат.

Първият успешно завършен проект е финансиран по ОПОС – техническа помощ за “Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически, за изграждане на ПСОВ к.к. Слънчев бряг - Несебър”, като в своята същност включва:
- изработване на прединвестиционни проучвания, финансова икономически анализи и оценка на поносимостта на инвестицията, парцеларни планове;
- издаване на разрешение по ОВОС, разрешително за дълбоководно заустване;
- изработване на идейни проекти за разширение и изграждане на ПСОВ, канално-помпени станции, довеждащи и отвеждащи колектори, в резултат на което Община Несебър е напълно готова да пристъпи към реализацията на инвестиционен проект, който да реши проблема с пречистването на цялата агломерация. Срокът за подаване на проектното предложение за инвестиционен проект е до края на годината и ще бъде спазен.

Също по ОП „Околна среда” 2007-2013 г. Община Несебър е партньор по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, като в района на общината се предвижда изграждането на претоварна станция, а реализирането на проекта ще доведе до разрешаване на проблема с боклука най-малко за следващите 25 години. Договор бе подписан преди броени дни.

Сериозна активност общината демонстрира и по отношение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Успешно е завършен през 2011 г. проектът „Укрепване свлачище на с. Равда”, възлизащ на 953 391 лв. През настоящата година стартира и изпълнението на друг одобрен проект: „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ - с. Оризаре, ЦДГ - с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина” - гр. Несебър, и ПГ по туризъм „Иван Вазов” - к.к. Слънчев бряг в община Несебър”, по същата перативна програма, който е на стойност 932 524,81 лв. и с реализацията на който ще се обнови и санираизцяло по-голямата част от образователната инфраструктура на територията на общината. Обърнато е внимание и на развитието на културния туризъм в града, като в тази връзка общината е кандидатствала по ОПРР с проект „Вяра в Несебър”, включващ:

- консервация, реставрация, социализация и експониране на църквата „Св. Йоан Кръстител”; консервация, реставрация, социализация и експониране на църквата „Св. Параскева” и социализация и експониране на околното й пространство; - специализирана устройствена схема за развитие на културен туризъм в историческия град Несебър.

Бъдещата полза от проекта е оценена положително и Община Несебър ще получи безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма в размер на 1 643 230,13 лв., за което съвсем скоро ще бъде подписан договор между страните.

В своята работа Община Несебър обръща внимание и на между народното сътрудничество, като вече има един успешно завършен проект – „Сесили”, в партньорство с област Тоскана, Италия, а от 07. 2011 г. започна реализацията на мащабен проект по „Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция” - „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне”, по който Община Несебър е водещ партньор в сътрудничество с още един български и два турски парньора. В период от 24 месеца по проекта ще бъдат усвоени 599 132, 11 евро и ще бъдат изградени два изложбени мултифункционални центъра – един в Несебър и един в Одрин, Турция.

В момента подготвяме и още един проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси” ”Без граници”, компонент 1, за стимулиране на дейности в областта на туризма и формиране на уникална местна културна идентичност с партньори от област Сардиния.

При кандидатстването за европейски средства са застъпени сериозно и социалната политика, както и стремежът за подобряване административния капацитет на общината. В тази насока сме предоставили за одобрение следните проектни предложения и очакваме финансиране:

- „Реформиране на ДДУИ „Св. Стелиян Пафлагонийски”, с. Кошарица, община Несебър
– процес на промяна на институцията чрез предоставянето на социални услуги от резидентен тип”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стойност: 199 950,20 лв.
- „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „социален асистент” и „домашен помощник” – фаза II”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стойност: 199 950 лв.
- „Създаване на социално предприятие за извършване на технически дейности в подкрепа на общинската администрация в община Несебър” – ОП „Развитие на човешките ресурси”, стойност: 299 999 лв. (в момента се оценява)
- „Подобряване на управлението на човешките ресурси в община Несебър”, ОП „Административен капацитет” 2007 - 2013 г., стойност: 191 343,25 лв. (в момента се оценява)
- „Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Несебър”, ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., стойност: 260 828,40 лв.
- Общински междуучилищен клуб „Умения за живот”, ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г., стойност: 50 000 лв. – успешно завършен.

Поради своята специфика община Несебър не е включена в групата на общините градски агломерации, което налага да насочим усилията си за усвояване на европейски средства към „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”. През 2011 г. по същата програма, мярка 223, е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Залесяване на 132 дка общински земи в землището на с. Оризаре, община Несебър”, който е в размер на 88 161,60 лв. и осъществяването му ще доведе до положителен екологичен ефект в района на инвестицията. По ПРСР Община Несебър разработи и още два проекта, които са от изключително значение за подобряване качеството на живот в населените места, за които се отнасят, и важността на поставените проблеми бе оценена, тъй като съвсем скоро проектните преложения бяха одобрени за финансиране и бяха подписани съответните договори с Държавен фонд земеделие.

Проектите, които ще бъдат реализирани, са следните:
- „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово фекална канализационна мрежа на с. Тънково, Община Несебър”, стойност 5 172 001,28 лв.
- „Улично и парково осветление в жк „Черно море”, гр. Несебър – I и II етап”, стойност 1 921 728, 53 лева.

Дейностите по двете проектни предложения стартират веднага поради изключителната важност на инвестициите за местното население.

Участието ни в „Програма за развитие на селските райони” е съпроводено с още един проект по ОС 4 „Лидер” - “Местна инициативна група Несебър”, за чието одобрение очакваме управляващият орган на програмата да се произнесе скоро. За решаването на натрупаните през годините инфраструктурни проблеми общината разчита и на друго външно финансиране, свързано с подготовката и кандидатстването пред ПУДООС към МОСВ. Така бяха реализирани различни проекти на обща стойност 5 654 322 лева: изграждане на първи етап от канализационната мрежа в с. Оризаре, довършване на мрежата в с. Кошарица, изграждане на напорен тръбопровод в к.к. Слънчев бряг-запад, главен водопровод деривация Камчия-Ханска шатра, реконструкция на ПСОВ Обзор - Бяла и т.н. Предстои работата по следващите етапи на част от проектите.

Общата сума на привлечените средства по европейски проекти и програми и друго външно финансиране възлиза на 28 538 850 лева.